நீங்கள் கேட்பது

வானொலியைக் கேட்பவர்கள் :

குவளை வானொலி நிகழ்ச்சிநிரல்

தமிழ் இசை மூலம் இணையம் வழி உங்களை மகிழ்விக்க இடைவிடாது ஒலிக்கும். கற்றலின் கேட்டல் இனிது…

உதயம்

சொற்பொழிவுகள்

பகல்

திரை இசை

மாலை

கிராமியக் கலைகள்

பல வழிகளில் நீங்கள் கேட்கலாம்

திறன் ஒலிப்பன்களின் காலம் இது, இணையத்தில் இருந்து மட்டுமின்றி அலெக்சாவிலும் குவளை வானொலியைக் கேட்கலாம். தமிழ் மொழியின் கட்டளைகள் இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை என்றாலும், பின் வரும் ஆங்கில கட்டளைகளைக் கொண்டு பாட வைக்கலாம்.

Alexa, Play Kuvalai Radio

Alexa, Open Kuvalai Radio

பின் வரும் கட்டளைகள் குவளை வானொலியை கூகில் துளி, கூகில் இல்லம் மற்றும் பாடும் வசதி உள்ள அனைத்து கருவிகளிலும் இசைக்கச் செய்யும்.

Ok google, talk to kuvalai tamil radio

Ok google, ask kuvalai tamil radio to play

Ok google, open kuvalai tamil radio

Ok google, start kuvalai tamil radio