தமிழ் எம் தாய்மொழி

தமிழ் என்பது மொழி மட்டும் அல்ல!
அது உலகின் முதல் நாகரீகத்தின் அடையாளம்...!

இலக்கணத்தை மொழிக்கு மட்டும் இன்றி மானுட வாழ்வினுக்கும் பொருந்தும் வகையில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றைப் பிரிக்க முடியாதத் தனித்தன்மையைக் கொண்டது நம் தமிழ்
க் + அ = க
உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்ததே எங்கள் உயர் தமிழ்